Cap. anul 2017 a avut o cre?tere a activelor

Cap. 1 Studiul ?i analiza sistemului existent

 

1.1  Prezentarea succinta
a unit??ii economico-sociale

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

SecureTransactions este o
companie înfiin?at? în ianuarie 2013, în cadrul grupului SecureActions.

Compania are codul unic de înregistrare:
919962708, iar num?rul de înmatriculare este J4/98692/2013.

Codul CAEN al companiei SecureTransactions
este 6209 si are ca descriere „Alte activit??i de servicii privind tehnologia informa?iei”.

Între anii 2013 si 2017 bilan?ul
firmei a fost: (fig. 1)

Figura
1.1 – Bilan?

            Compania
în anul 2017 a avut o cre?tere a activelor circulante cu 55,846% dar de
asemenea ?i datoriile au crescut cu 227.419% fata de anul precedent. Restul
indicatorilor variind pu?in.

 

 

1.2  Principalele
activit??i desf??urate în unitatea economic?

 

Firma
realizeaz? în cadrul ei urm?toarele activit??i economice:

 

1.     
Solu?ii software

Solu?iile
software implementate de c?tre companie sunt multiple, printre care se afla
realizarea de magazine online cu o securitate avansata oferind astfel clien?ilor
siguran?a în tranzac?iile monetare si în transmiterea de informa?ii private,
site-uri de prezentare pentru evenimente si alte site-uri de aceasta natura.

Firma
realizeaz? si aplica?ii la comanda pentru desktop dar si pentru mobile:

–         
Dezvoltare solu?iile desktop: Windows Forms, UWP, WPF,
ASP.NET, etc;

–         
Dezvoltare solu?ii mobile (cross-platform): Xamarin
Studio.

Arhivarea este pusa la dispozi?ia clien?ilor care necesita stocarea de informa?ii
intra-un mediu sigur al documentelor fizic dar si electronic.

2.     
Depozitare marfa/produse

Firma
ofer? clien?ilor posibilitatea de a depozita marfa în depozitele puse la dispozi?ie
de c?tre SecureTransactions. Aceasta marfa poate sa fie prezenta pe site-urile clien?ilor
cu scopul de a fii puse la vânzare sau marfa pentru a fii folosite în cadrul societ??ilor
care le de?in.

3.     
Consultanta de business

Firma pune la dispozi?ie consultanta pentru clien?ii care necesita sprijin
în procesele de business curente si masuri de îmbun?t??ire a acestora precum si
un plan cu pa?ii necesari.

 

1.3  Studiul sistemelor
de conducere

Figura 1.2 –
Organigrama

 

Detaliere organigram?

 

            Responsabilit??ile
CEO-ului sunt multiple si foarte importante pentru o buna func?ionare a
companiei. Una dintre aceste responsabilit??i este organizarea si coordonarea
tuturor departamentelor, managementul angaja?ilor, alegerea managerilor pentru
fiecare departament în parte. CEO-ul comunica în strâns? leg?tura cu celelalte
departamente.

            Managerul
departamentului de suport-it are rolul de a asigura o buna solu?ionare a problemelor
pe care clien?ii le întâmpina si ofer? indica?ii subalternilor în leg?tura cu solu?ionarea
acestor probleme într-un timp cat mai scurt, de asemenea informeaz? si
departamentul de development în leg?tura cu proiectele care sunt sau vor fii în
desf??urare în viitorul apropiat.

            Departamentul
de arhivare con?ine doua sub-departamente: arhivarea fizica si arhivarea
electronica. Managerii fiec?rui departament au responsabilitatea de a asigura o
buna func?ionare a modului în care documentele sunt arhivate.

            Managerul
departamentului de administrare are rolul de a asigura o func?ionare eficienta
a departamentelor de facturare, contabilitate, resurse umane si financiar. Managerul,
pe baza informa?iilor pe care le furnizeaz? CEO-ului ofer? indica?ii pentru
furnizarea fondurilor pentru fiecare departament în parte.

            Managerul
departamentului de depozitare, are rolul de a oferi informa?ii în leg?tura cu contractele
noi semnate de clien?ii doritori de depozitarea m?rfii în amplasamentele
amenajate special în cadrul depozitului.

 

1.4  Studiul sistemului
condus

 

Departamentul de suport-it se
ocupa de func?ionarea corecta a site-urilor, recep?ionarea datelor din tranzac?iile
realizate de c?tre utilizatorii site-urile si reducerea num?rului de probleme
ce ?in de servere. în momentul în care un client dore?te un site sau un program
cu specifica?ii mai diferite, în acel moment se porne?te procesul de analiza si
dezvoltare al aplica?iei.

Departamentul
de arhivare ofer? servicii de arhivare fizica ce reprezint? servicii
arhivistice, distrugerea securizata de documente în format fizic, dar si de pe
medii de stocare digitala (harduri de memorie externa, CD-uri sau DVD-uri).
Acest departament pune la dispozi?ia clientului si arhivare electronica prin
conversia si administrarea informa?iilor oferite pe baza documentelor din
format fizic si servicii de procesare prin extragerea automata a informa?iilor
din facturi, avize al m?rfurilor, etc.

Departamentul
administrativ asigura optimizarea permanenta a firmei prin reducerea costurilor
si cre?terea profitului, angajarea de personal calificat, realizarea pla?ilor c?tre
angaja?i si asigurarea transparentei deciziilor, asigurarea aplic?rii unui
tratament corect tuturor angaja?ilor firmei.

Departamentul
de depozitare are rolul de a asigura recep?ia si trimiterea de marfa pentru
fiecare client în parte, organizare pe zone astfel încât gestiunea acestora sa
fie foarte u?or de realizat. Departamentul func?ioneaz? non-stop, astfel încât clien?ii
s? î?i poat? dezvolta afacerile intra-un mod cât mai profesionist. Acest departament
este cel mai recent introdus în cadrul firmei SecureTransactions.

 

1.5  Studiul sistemului
informa?ional

 

1.5.1       Schema fluxului informa?ional
aferent temei

Figura
1.3 – Flux de intrare a m?rfii în depozitul firmei

 

1.5.2      
Descriere
circuitului informa?ional aferent temei

Realizarea unei comenzi

Acest
pas este unul dintre cei mai importan?i din cadrul sistemului deoarece pe baza
acestuia se porne?te sistemul în cadrul c?ruia activitatea economica se desf??oar?.

Realizarea
unei comenzi poate sa fie realizata în cadrul depozitului prin ac?iunea de
refacere stocuri sau poate sa fie realizata de c?tre un client cu scopul de a achizi?iona
produse. în momentul în care o comanda este realizata se trece la pasul de
verificare comanda.

Determinarea tipului
comenzii

In momentul în care comanda a ajuns în cadrul depozitului, se verifica
tipul acesteia si reies doua cazuri. Primul fiind cel în care comanda este de
tipul refacerii stocului iar al doilea este acela de livrare c?tre client.

Tip comand? – refacere stoc

In momentul in care o comand? de tip refacere stoc, este preluata de c?tre
un gestionar, acesta verific? valabilitatea spa?iului de depozitare pentru a nu
fii nevoit sa refuze o comanda din lipsa de spa?iu. Daca este spa?iu disponibil,
iar con?inutul comenzii nu este avariat atunci comanda este acceptata pentru
intrarea în depozit iar factura este semnata de c?tre gestionar. În cazul în care
comanda este urgent? si nu exista un spa?iu de depozitare, aceasta este
acceptata ?i într-un timp cat mai scurt necesita eliberarea unui spa?iu în cadrul
depozitului pentru a putea fii depozitata în siguran??. Exista posibilitatea de
a refuza o comand? din pricina faptului ca marfa este deteriorat?, iar în acest
caz, comanda este refuzata oricare ar fii situa?ia comenzi (normala sau urgenta).

Tip comand? – livrare

Daca tipul comenzii este de livrare, se verifica stocul disponibil în depozit
pentru produsele aflate pe comand?. În cazul în care produsele nu se afla în stoc,
atunci gestionarul care are sarcina de a supraveghea evolu?ia comenzii,
realizeaz? o activitate secundar? de plasare a unei comenzi cu produsele care
nu sunt valabile în stoc. Dac? aceast? activitate secundar? se realizeaz?,
comanda incipient? este suspendat? de c?tre gestionar pân? in momentul in care
comanda trimisa pentru refacerea stocurilor este onorat? de c?tre furnizorul
produsului; in acest timp clientul este în?tiin?at de suspendarea comenzii.

 În cazul in care
toate produsele se afl? pe stoc, acestea se preiau de c?tre gestionar si sunt
plasate in sec?iunea de livr?ri aflata in cadrul depozitului.

Sec?iunea livr?ri

            Înaintea procesului de împachetare
pentru transportul in siguran??, gestionarul întocme?te nota de recep?ie si
constatare diferen?e. Pentru ca o comanda sa fie livrat? in condi?ii de siguran??,
ea este împachetat? cu ambalaje cu un nivel de siguran?? crescut (polistiren,
folie cu bule de aer, etc) pentru a evita posibilit??ile de lovire si afectare
a produselor. În timpul livr?rii comenzii cu ajutorul mijloacelor de transport ,
comanda este înso?it? de un aviz care asigur? marfa de la eventualele posibilit??i
de deteriorare. În cazul in care marfa ajuns? la destina?ie este deteriorat?,
comanda revine la depozit si factura este anulat?, altfel, se emite factura iar
clientul î?i poate primi comanda.

1.5.3      

 Proceduri
de prelucrare a datelor utilizate. Modelul conceptual al prelucr?rilor (MCP).

 

Figura 1.4 – Modelul conceptual al prelucr?rilor (I)

                        Figura
1.5 – Modelul
conceptual al prelucr?rilor (II)

 

 

             Procesul de verificarea al disponibilit??ii spa?iului
in depozit de c?tre gestionar este foarte important in men?inerea func?ionarii
depozitului la randament maxim. Gestionarul realizeaz? o analiza a spa?iului
disponibil in momentul în?tiin??rii primirii unei comenzi si dup? caz, acesta
accepta sau refuza o comanda.

            Comanda
poate sa fie realizata de c?tre un client, prin intermediul magazinului online,
cu scopul de a cump?ra produsele respective sau de c?tre un gestionar pentru
refacerea stocurilor indisponibile.

            Dup?
finalizarea comenzii de c?tre gestionar si emiterea notei de recep?ie si
constatare diferen?e, aceasta se trimite in sectorul de livr?ri din cadrul
depozitului unde se realizeaz? procesul împachet?rii de transport. Dup?
procesul de împachetare, se întocme?te avizul de înso?ire a m?rfii si comanda
este preluata pentru livrare.

 

 

1.5.4      
Analiza
critic? a sistemului actual ?i identificarea neajunsurilor existente în func?ionarea
sistemului existent

 

În momentul de fa??, gestionarii
depozitului trebuie sa aib? o mare grij? atunci când realizeaz? procesul de verificare
al stocurile deoarece ei trebuie s? se deplaseze in diferite zone din depozit
si s? realizeze o analiz? am?nun?it? inspectând produsele din zona respectiva.
Produsele pot fii valabile pe stoc ?i în baza de date dar pot sa nu fie a?ezate
in zona care era destinata pentru acel produs, din cauza unei erori umane.

Eroarea uman? este una dintre
cele mai frecvente erori ap?rute în cadrul gestiunii unui depozit de dimensiuni
mari, din pricina faptului ca exista un num?r foarte mare de produse care se
afl? in diferite zone ale depozitului. Pentru ca eroarea umana sa fie cat mai
mica, gestionarii trebuie sa fie instrui?i in a realiza analize cat mai rapide
si cat mai am?nun?ite a produselor din zonele de depozitare, reducând astfel
timpul necesar analizei de stoc si o îmbun?t??ire a randamentului gestionarilor.
Aceste instruiri necesita finan?are si reprezint? o cheltuial? in plus de c?tre
întreaga companie.

Unul din documentele foarte
importante in cadrul gestiunii unui depozit este nota de recep?ie si constatare
diferen?e, care se întocme?te atunci când gestionarul scoate marfa din stoc cu
scopul preg?tirii unei comenzi. În func?ie de m?rimea comenzii, documentul
poate sa aib? mai multe sau mai pu?ine înregistr?ri/produse. În cazul în care
comanda con?ine multe produse cu diferite cantit??i pentru fiecare produs in
parte, din factori de munca diver?i, gestionarul poate sa gre?easc? produsul si
cantitatea dup? retragerea produsului din zona de depozitare. Documentul fiind
gre?it, aceste trebuie anulat, stocurile pentru produsele respective trebuie
reincrementate, iar gestionarul pierde timp in refacerea documentelor si al
stocurilor.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5      
Direc?ii
de perfec?ionare a sistemului actual

 

Starea actuala a sistemului de gestiune a m?rfii in
depozit poate fii îmbun?t??it? prin utilizarea unui software care s? realizeze
automat, documentele pe care gestionarul le scoate din stocul depozitului, prin
simpla scanare a unor QR-Codes (Quick Response Codes) sau un derivat al
acestora iQR.

QR-Codurile sunt un tip de cod de bare bidimensional, cu
posibilitatea de a stoca 7.089 caractere numerice ?i 4.296 de caractere
alfanumerice. În compara?ie cu codurile de bare normale ele pot fii citite mult
mai u?or cu ajutorul programelor QR-Reader, si unul dintre cel mai important
aspect este posibilitatea de citire a codurilor care prezinta un grad de
deteriorare de pana la 30% pentru codurile QR si 50% pentru codurile iQR.

Prin folosirea tehnologie QR, compania poate se reduc?
sumele acordate pentru cump?rarea de aparatur? special?, deoarece codurile se
pot citi cu ajutorul camerei foto a telefonului mobil prin intermediul unei
aplica?ii care ofer? utilizatorului posibilitatea de a decodifica informa?ia
con?inuta de codul scanat. De asemenea se vor reduce posibilit??ile de gre?ire
a emiterii unui document

 

 

Cap 2 Proiectarea de ansamblu a
sistemului informatic

 

2.1      Obiectivele ?i
oportunitatea aplica?iei informatice

 

Folosirea
aplica?iei informatice de gestiune a m?rfii in depozit aduce un beneficiu major
firmei eliminând necesarul monetar de investire in instruirea angaja?ilor, cump?rarea
echipamentelor profesionale de scanare a produselor, aceasta suma putând sa fie
investit?        într-un alt domeniu in
cadrul companiei.

Obiectivele
aplica?iei sunt de reducere a timpului folosit de c?tre angaja?i in deplasarea
intre zonele unde este depozitat? marfa ?i terminalele folosite pentru crearea
de documente, revizuire a stocurilor, recep?ionare a comenzilor. Astfel
gestionarul poate alege s? vizualizeze toate comenzile realizate de c?tre clien?i,
produsele de pe comenzi ?i având posibilitatea sa înceap? procesul de preg?tire
a unei comenzi din oricare parte a depozitului, ne mai fiind nevoie sa se întoarc?
la un terminal static de gestiune dup? completare comenzii. Aplica?ia pune la dispozi?ie
posibilitatea cereri de note de recep?ie si constare diferen?e, aviz de înso?ire
a m?rfii ?i facturi.

Aplica?ia
poate sa fie folosita si pentru refacerea stocurilor de marfa prin simpla
scanare a codului QR aflat pe eticheta m?rfii. În cazul in care marfa nu are înc?
un cod QR, se poate face o introducere manuala de c?tre gestionar tot prin
intermediul aplica?iei.

In
momentul în care gestionarul alege o comanda, aplica?ia realizeaz? un log cu
denumirea gestionarului si ora la care a fost deschisa comanda, dar si ora la
care a fost finalizata, putând astfel sa fie urm?rita productivitatea acestora
si problemele care ar putea sa se petreac? pe parcursul preg?tirii livr?rii
unei comenzi.

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out